The Reading Culture Promotion Program

ThaiBBY would like to introduce Thai publishers who are devoted to producing good-quality children’s books. The publisher of the month is The Reading Culture Promotion Program อ่านยกกำลังสุข

The Reading Culture Promotion Program was founded on August 4th, 2009 as the Institute of Creative Media for Reading Culture. On August 25th, 2016, it was registered as the Reading Culture Promotion Foundation. The foundation aims to produce innovative media to promote reading culture and instill a love of reading in Thai children, which will enable them to be critical thinkers and good citizens. The foundation publishes children’s books, supports research on reading in Thailand, and organizes workshops to maximize potential of teachers, community leaders, and families to encourage children to read more. The ultimate goal is to build the nation of readers.

Download children’s books and research on reading promotion at

https://www.happyreading.in.th/.

มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2552 ในนาม “สถาบันสื่อสร้างสรรค์และวัฒนธรรมการอ่าน” ต่อมาได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 มูลนิธิฯ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อและวิถีวัฒนธรรมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ โดยการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเด็กฝึกอ่าน ส่งเสริมการวิจัยเรื่องการอ่านในประเทศ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณครู ผู้นำชุมชน และครอบครัว เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านในระดับชาติ

สนใจหนังสือนิทานและผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมการอ่าน สามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดได้ที่ https://www.happyreading.in.th/

หรือ ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ ด้วยความสนับสนุนจาก สสส.

ดาวน์โหลดได้ที่
https://www.happyreading.in.th/bookreview/detail.php?id=552
แตงโมลูกโตโต
ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2564
กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี ร่วมผลิตโดย องค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และ สสส. หนังสือเล่มนี้จัดทำเป็นสองภาษา (ไทย-มลายู) เพื่อให้ผู้ปกครองและครูได้ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาเด็กในพื้นที่ชายแดนใต้ เป็นเรื่องราวปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การแบ่งปัน และเรียนรู้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
ดาวน์โหลดได้ที่
https://www.happyreading.in.th/bookreview/detail.php?id=505
ป่า ดอย บ้านของเรา
หนึ่งในหนังสือนิทานชุด “อ่านดอยสุเทพ” ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 จากสถาบันลูกโลกสีเขียว เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 5-7 ปี นำเสนอเรื่องราวความสำคัญของระบบนิเวศป่าบนดอยภาคเหนือ บ้านของสัตว์ป่า สรรพชีวิตน้อยใหญ่ และเอื้อประโยชน์ต่อกำเนิดธารน้ำที่มารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในภาคกลาง

ดาวน์โหลดได้ที่
https://www.happyreading.in.th/bookreview/detail.php?id=545
ปลูกผักสนุกจัง
สื่อสารความสำคัญของการปลูกพืชผักอย่างง่ายในยุคโควิด-19 ที่เด็ก ๆ กับคนในครอบครัวก็ทำได้ ในการสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัย ตั้งแต่ลงมือปลูก หว่านเมล็ดพันธุ์ รดน้ำ ฟูมฟักดูแล อดทนรอคอยเฝ้ามองการเติบโต ปลูกผักสนุกจัง เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้หลาย ๆ ชุมชนลุกขึ้นดูแลโภชนาการเด็ก ๆ จากพืชผักปลอดสารเคมีที่ปลูกเอง

ดาวน์โหลดได้ที่
https://www.happyreading.in.th/bookreview/detail.php?id=567
ตุ๊กตาของลูก
ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2565
กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี เป็นหนังสือชุดนิทานภูมิคุ้มใจ เพื่อชี้ชวนให้ผู้ใหญ่ได้เตรียมเด็ก ๆ ในยุคนี้ ให้เรียนรู้ถึงโรคภัยไข้เจ็บ การเจ็บป่วย การพลัดพราก และความตาย ซึ่งสังคมไทยไม่ค่อยได้พูดสื่อสารกันในครอบครัว แต่โควิด – 19 ทำให้เรื่องเหล่านี้ใกล้ตัวเด็ก ๆ มากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดได้ที่
https://www.happyreading.in.th/bookreview/detail.php?id=532
อานีสกับกอล์ฟสู้ โควิด – 19
หนังสือนำเสนอเรื่องราววิกฤตของการระบาดโควิด-19 เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ เข้าใจ และฝึกปฏิบัติ การดูแลสุขภาพไปพร้อม ๆ กับในชุมชน
ดาวน์โหลดได้ที่
https://www.happyreading.in.th/bookreview/detail.php?id=571
เล่นสนุกกับลูกรัก
ร่างกายของคุณพ่อคุณแม่เป็นของเล่นชั้นดีที่ประยุกต์การเล่นได้ตามวัยและปรับเปลี่ยนการเล่นตามความสนใจของลูกได้ทันที ทำให้ลูกมีความสุข สนุกสนาน เบิกบานแจ่มใส ช่วยกระตุ้นและฝึกพัฒนาการลูกได้รอบด้าน ทั้งช่วยวางฐานความสามารถในการวางแผน ฝึกสมาธิ ฝึกสมอง และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *